3 Ağustos 2012 Cuma

İkinci el araç alımında ödenen KDV indirimi

Bankaların ihale yoluyla satışa çıkardıkları araçların alımında ve araç filo kiralama şirketlerinden satın alınan araçların satışında uygulanması gereken KDV oranı hakkında bilgilendirme.


KDV Kanununun 1 inci maddesinin 1 inci fıkrasında, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde Türkiye'de yapılan teslim ve hizmetler, 3 fıkrasının (d) bendinde ise müzayede mahallerinde ve gümrük depolarında yapılan satışlar katma değer vergisine tabidir.

Aynı Kanunun 17/4-e maddesi ile banka ve sigorta muameleleri vergisi kapsamına giren işlemleri ve sigorta aracılarının sigorta şirketlerine yaptığı sigorta muamelelerine ilişkin işlemlerinin katma değer vergisinden istisna olduğu belirtilmiş, Kanunun 30/b maddesinde de, faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otomobillerinin kiralanması veya çeşitli şekillerde işletilmesi olanların bu amaçla kullandıkları hariç olmak üzere işletmelere ait binek otomobillerinin alış vesikalarında gösterilen KDV nin vergiye tabi işlemler üzerinden hesaplanan KDV den indirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır.

KDV oranları, KDV Kanununun 28 inci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak 30/12/2007 tarih ve 26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Kararnameye ekli I sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1, II sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için % 8, bu listelerde yer almayan vergiye tabi işlemler için % 18 olarak tespit edilmiştir.

Söz konusu Kararname eki (I) sayılı listenin 9 uncu sırasına göre, TGTC nin 87.03 tarife pozisyonunda yer alan binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu taşıtlardan kullanılmış olanların teslimlerinde % 1, KDV Kanununun 30/b maddesine göre binek otomobillerinin alımında yüklenilen KDV yi indirim hakkı bulunan mükelleflerin bu araçları tesliminde ise % 18 oranında KDV uygulanmaktadır.
Kararnamenin 1 inci maddesinin 5 inci fıkrasında, (I) sayılı listenin 9 uncu sırasında yer alan "kullanılmış" deyimi 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre ÖTV ye tabi olmayan taşıtları ifade etmektedir.

Bu hüküm ve açıklamalara göre özetlersek ;

- Bankaların  ihale yolu ile  taşıt araç satışı  BSMV  kapsamına girdiğinden, KDV Kanununun 17/4-e maddesi gereğince KDV den istisnadır.   Bu nedenle, bankalarca ihale yolu ile satılan taşıt araçları için KDV hesaplanması söz konusu olmadığından, bu işlemlerin bedellerine iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle KDV indirimi yapılması da mümkün değildir.


- Otomobil kiralama şirketleri tarafından %18 oranında KDV hesaplanarak teslim edilen binek otomobillerin Şirketinizce satışı ise KDV oranlarını düzenleyen 2007/13033 sayılı Kararname eki I sayılı listenin 9 uncu sırası uyarınca % 1 oranında KDV'ye tabidir.

Öte yandan, Şirkete otomobil kiralama şirketleri tarafından teslim edilen araçlara ilişikin yüklenilen KDV ise Kanunun 30/b maddesi çerçevesinde indirim konusu yapılamayacak, kurumlar vergisi matrahının tespiti bakımından gider veya taşıtın maliyet unsuru olarak dikkate alınacaktır.Kaynak : T.C.GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI KONYA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI 31/05/2012 TARİHLİ ÖZELGESİ 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder