12 Nisan 2012 Perşembe

Üniversitelerin Desteklenmesini Amaçlayan Vakıflara Yapılan Bağışların Matrahtan indirimi

11.04.2012 tarihli 28261 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30.03.2012 tarih ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’la, Yüksek Öğretim Kanunu’nun 56.maddesi değiştirilerek, eğitim amaçlı bazı bağışların, vergi matrahından indirimine olanak sağlanmıştır.
İlgili madde aşağıda belirtilmiştir.
….

MADDE 15  2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 56 ncı maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Gelir veya kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere, yüksek teknoloji enstitüleri ile gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç  edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti  tanınanlara makbuz karşılığında yapılan bağışlar, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilebilir.

Bu hükmün uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”

Kanunun değişmeden önceki düzenleme ise ;
Gelir ve Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından üniversitelere ve ileri teknoloji enstitülerine makbuz karşılığı yapılacak bağışlar Gelir ve Kurumlar Vergisi kanunları hükümlerine göre yıllık beyanname ile bildirilecek gelirden ve kurum kazancından indirilir.
6287 Sayılı Kanun’la eklenen madde aşağıdaki gibidir.
gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç  edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti  tanınanlara..”
Bu düzenleme ile Bazı Vakıflara yapılan Bağışların tamamının gelir ve kurumlar vergisi matrahından indirilebilmesine imkan getirilmiştir. Ancak Bağışın yapıldığı vakfın aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekmektedir.
1-      Vakfın gelirlerinin münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesi amaç edinmek üzere kurulmuş olması ,
2-      Fiilen bu çerçevede faaliyette bulunması ,
3-      Bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflardan olmalıdır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder