17 Nisan 2012 Salı

Sponsorluk harcamaları

Tanım ve Açıklama
Sponsor  :   Kelime  anlamı , Sanatsal ve Kültürel bir etkinliğin giderlerinin tümünü   ya da bir bölümünü karşılamayı üstlenen özel ya da kamu kuruluşu ya da kişi ye verilen isimdir.
 Sponsorluk ise marka bilincini yerleştirmek ve kişi ve kuruluşların satın alma tercihlerini etkileyebilmek amacıyla bir etkinliğe ayni veya nakdi yollarla destek vermek aynı zamanda şirketlerin ya da kişilerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayabilmek için bir araç olarak nitelendirebiliriz.
Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan sosyal amacı öne çıkan harcamalardır.

Sponsorluk harcamalarında aşağıdaki hususlar her zaman sorulmuş ve çok kere karıştırılmıştır.
Sponsorluk harcamaları ;
·         Her türlü sponsorluk harcamaları vergi matrahından indirilebilinir mi ?
·         İndirim yapılırken belli bir oranın var olup olmadığı ?
·         Her türlü yapılan yardımların sponsorluk kapsamına girip girmediği ?
Sponsorluk Kategorileri
Sponsorluk tanımı içerisinde Eğitim , Sağlık ,Toplumsal ,Sosyal ,Spor ,tarih gibi kategoriler girmekte olsa bile Kanunlarımızda Sponsorlukla ilgili olarak Spor kategorisi tanımlanmış diğer kategoriler için  yapılan ödemeler ise Bağış ,yardım olarak Kanunda tanımlanmıştır belli koşulların varlığı halinde vergi matrahından indirimine olanak tanınmıştır.
KANUNLARDA SPONSORLUĞUN YERİ
Özellikle altını çizerek belirtmek gerekir ki ; Sponsorluk bağış ya da yardım değildir !
Bu husus çok defa karıştırılan bir konudur. Karıştırılmasının sebebi kelime anlamı olarak yukarda bahsettiğimiz gibi her ne kadar sponsorluk Sanatsal ve Kültürel bir etkinliğe destek vermek için tanımlanmış olsa da , Kanunlarımız Sponsorluğun tanımını 3289 Sayılı Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki Kanun Ek madde 3 de ;
Ulusal ve uluslararası gençlik ve spor hizmet ve faaliyetlerini desteklemek amacıyla gerçek ve tüzel kişiler;
a)Genel Müdürlüğün yıllık faaliyet programında yer alan ulusal ve uluslararası gençlik ve spor organizasyonları ,
b)Sporcuların transfer bedelleri hariç olmak üzere spor kulüpleri ile federasyonların yıllık programlarında bulunan sporun yaygınlaştırılması ve sporcuların desteklenmesine yönelik resmi sportif faaliyetleri,
c)Kamu kurum ve kuruluşları ve yerel yönetimler ile spor kulüplerine ait spor tesislerinden Genel Müdürlükçe uygun görülenlerin yapımı , bakımı ve onarımı,
d)Federasyonların ve spor kulüplerinin sportif hizmet ve faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan spor  organizasyonları ile sportif araç gereç ve malzemelerinin temini,
e)Ferdi lisanslı sporcuların, Genel Müdürlük veya federasyonlarca ferdi olarak katılmalarına izin verilen ulusal ve uluslar arası organizasyonları,
f)Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile Paralimpik komitesinin sportif faaliyetlerine ilişkin hizmetleri,
KAPSAMINDA SPONSORLUK YAPABİLİRLER. . .    diyerek sponsorluğun sınırlarını çizmiştir.
KURUMLAR VERGİSİNDE SPONSORLUĞUN YERİ
5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu 10.maddesinde Diğer İndirimler Başlığında 1/C bendinde ;
c) 21/5/1986 tarihli ve 3289 sayılı Gençlik ve Spor Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 17/6/1992 tarihli ve 3813 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan sponsorluk harcamalarının sözü edilen kanunlar uyarınca tespit edilen amatör spor dalları için tamamı , profesyonel spor dalları için % 50 si. .kurumlar vergisi matrahının tespitinde ,beyan edilen kurum kazancından indirilebilecektir.
Yukarda bahsettiğimiz Kurumlar Vergisi kanununa dayanılarak ve ilgili 3289 sayılı kanun ve 3813 sayılı kanunlarda da belirtildiği üzer Sponsorluk Sadece Spor kulüplerine yönelik yapılacak destek , ayni yada nakdi olursa Kurumlar vergisinden indirilebilecektir.
Yani Tüm Sponsor harcamaları adı altında yapılan ödemeler Matrahtan indirilmez.
Örneğin : Spor kulübü olmayan 3289 Sayılı Kanunda belirtilmemiş bir kuruluşa , ya da şirkete Sponsor adı altında  yapılan ödemeler , Ödemeyi yapan kurum ve kuruluşların vergi matrahının hesaplanmasında Gider olarak indirilemeyecektir. Bu tür ödemeler Kanunen Kabul edilmeyen gider olarak değerlendirilecektir.
ÖNEMLİ !
Günümüzde sanatçılara , Çeşitli Vakıflara  ( sportif bir amaç taşımayan ) AŞ Niteliği taşıyan kuruluşlara ,derneklere yapılan bir çok ödemenin Sponsorluk olarak yapıldığı belirtildiği ve vergi matrahından indirildiği görülmektedir ki bu kesinlikle yanlış bir uygulamadır. Bu tür ödemeler ancak yardım,reklam, bağış niteliğinde ödemeler olabilir. 
Bağış ve yardımların Vergi matrahı tespitindeki indirim koşulları ise yine Kurumlar Vergisi Kanununda ayrıca belirtilmiştir.
Reklam harcamalarının ise Ticari Kazancın tespitinde İş ile ilgili olduğunun tespiti durumunda Matrahtan indirilebileceği tabidir.
Bu yüzden yukarda belirtilen Kanunun belirtmiş olduğu sınırlar dışındaki ödemelerde Ödemeyi alan kurum kayıtlarında Sponsorluk Gelirleri olarak GÖSTERMEMELİ ! Ancak yardım  ,bağış ve reklam  gelirleri gibi adlar altında göstermeli. Ödemeyi yapan kurum ve kuruluşlar ise Sponsorluk Gideri olarak göstermemeli Reklam ve benzeri adlar altında muhasebe kayıtlarında göstermelidirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder